Nieuws

Dinsdag 25 Februari 2020

Op woensdagavond 4 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering. Door wijziging van het verenigingsjaar is deze vergadering vanaf nu in het voorjaar. Deze wijziging maakt het nodig de statuten ook te veranderen. In de vergadering zullen onder andere de jaarverslagen behandeld worden én, veel belangrijker: er kan een nieuw bestuur worden gekozen! 

Bij de extra ledenvergadering in april was het clubhuis bijna te klein, wij hopen nu op een net zo'n grote opkomst.  

Klik hier voor het jaarverslag

klik hier voor de aangepaste statuten 

Klik hier voor een toelichting bij de statutenwijziging

Agenda van de ledenvergadering op 4 maart 2020

               in het Clubhuis van AV De Gemzen

                         aanvang 20.00 uur 

1.      Opening vergadering

2.       Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 14 november 2018

3.       Vaststellen notulen extra ledenvergadering d.d. 17 april 2019

4.       Ingekomen stukken en mededelingen

5.       Jaarverslag 2018-2019

6.       Financieel jaarverslag 2018-2019

7.       Verslag kascontrole commissie

8.       Verkiezing kascontrole commissie

9.       Wijzigen kleur wedstrijdkleding

10.    Uitreiking Pierre de Coubertinbeker

11.    Bestuursverkiezing

12.    Overdracht bestuur

13.    Korte pauze

14.    Aanpassing statuten, gevolgd door stemming

15.    Vaststellen contributie 2020

16.    Vaststellen begroting 2020

17.    Ambities voor de toekomst

18.    Rondvraag

19.    Sluiting

 

Toelichting

De lezer zal gezien hebben dat de beloning van de prestaties van het seizoen 2018-2019 al op 10 december heeft plaats gevonden: daarom zijn er geen prestatiebekers en de roos voor de winnaars van een medaille bij een kampioenschap te vergeven.

Bij 2:     De notulen van de najaarsledenvergadering van 14 november 2018 zijn gepubliceerd in clubblad De Gems (nr. 440, mei-juni 2019, pag. 18), en ze staan ook in het jaarverslag.

Bij 3:     De notulen van de extra ledenvergadering van 17 april 2019 zijn gepubliceerd in clubblad  De Gems (nr. 440, mei-juni 2019, pag. 3), en ze staan ook in het jaarverslag.

Bij 4:     Ingekomen stukken zijn voor de vergadering en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris.

Bij 5:     Als je een gedrukt exemplaar wilt ontvangen stuur dan een mailtje aan een bestuurslid.

Bij 6:     Leden met vragen over het financieel jaarverslag of die andere financiële stukken willen inzien kunnen contact opnemen met Aleid Bosch.

Bij 11:   Vanwege het vertrek van het voltallige bestuur op 17 april 2019 is er toen een  overbruggingsbestuur aangesteld. Dit bestuur draagt de volgende kandidaten voor om zitting te nemen in het nieuwe bestuur; mevrouw Jeannet Kommer en de heren Bram Berends, Joost van den Brink en Theo Fredriks. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich nog steeds aanmelden bij één van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aan het begin van de vergadering kandidaten voordragen.  

Agenda van de ledenvergadering op 4 maart 2020

               in het Clubhuis van AV De Gemzen

                         aanvang 20.00 uur

 

1.   Opening vergadering

2.       Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 14 november 2018

3.       Vaststellen notulen extra ledenvergadering d.d. 17 april 2019

4.       Ingekomen stukken en mededelingen

5.       Jaarverslag 2018-2019

6.       Financieel jaarverslag 2018-2019

7.       Verslag kascontrole commissie

8.       Verkiezing kascontrole commissie

9.       Wijzigen kleur wedstrijdkleding

10.    Uitreiking Pierre de Coubertinbeker

11.    Bestuursverkiezing

12.    Overdracht bestuur

13.    Korte pauze

14.    Aanpassing statuten, gevolgd door stemming

15.    Vaststellen contributie 2020

16.    Vaststellen begroting 2020

17.    Ambities voor de toekomst

18.    Rondvraag

19.    Sluiting

         

Toelichting

 De lezer zal gezien hebben dat de beloning van de prestaties van het seizoen 2018-2019 al op 10 december heeft plaats gevonden: daarom zijn er geen prestatiebekers en de roos voor de winnaars van een medaille bij een kampioenschap te vergeven.

Bij 2:  De notulen van de najaarsledenvergadering van 14 november 2018 zijn gepubliceerd in clubblad* De Gems De Gems (nr. 440, mei-juni 2019, pag. 18), staan ook op de website** en in dit verslag.

Bij 3:  De notulen van de extra ledenvergadering van 17 april 2019 zijn gepubliceerd in clubblad*  De Gems (nr. 440, mei-juni 2019, pag. 3), staan ook op de website** en in dit verslag.

Bij 4:  Ingekomen stukken zijn voor de vergadering en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris.

Bij 5:  Als je een gedrukt exemplaar wilt ontvangen stuur dan een mailtje aan een bestuurslid.

Bij 6:  Leden met vragen over het financieel jaarverslag of die andere financiële stukken willen inzien kunnen contact opnemen met Aleid Bosch.

Bij 10: Vanwege het vertrek van het voltallige bestuur op 17 april 2019 is er toen een  overbruggingsbestuur aangesteld. Dit bestuur draagt de volgende kandidaten voor om zitting te nemen in het nieuwe bestuur; mevrouw Jeannet Kommer en de heren Bram Berends, Joost van den Brink en Theo Fredriks. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich nog steeds aanmelden bij één van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aan het begin van de vergadering kandidaten voordragen.  

Bij 13: Onder andere door het verschuiven van het verenigingsjaar is het nodig om de statuten te vernieuwen. De nieuwe versie staat op de website bij "Vereniging - Verslagen", onderaan als "Wijziging Statuten de Gemzen 2020. Bij een eventuele stemming is een twee derde meerderheid van stemmen nodig om de wijziging goed te keuren

 Bekijk alle nieuws berichten