Nieuws

Maandag 23 December 2019

Onderstaand bericht ontvingen we van Atletiekunie. Heb je interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Potjes.

==========================================================

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie is een veren¡ging die drie categorieën leden kent: (l ) de circa 300 aangesloten atletiekverenigingen (inclusief haar verenigingsleden), (2) de circa 100 buitengewone leden, zijnde de stichtingen / wedstrijdorganisatoren, en (3) de circa 6.000 persoonlijke en individuele leden. De belangen van deze drie lidcategorieën worden behartigd door de gekozen ledenraad, binnen de Atletiekunie genaamd Unieraad.

De Unieraad wordt steeds voor drie jaar gekozen. De eerstvolgende verkiezing vindt plaats in maart/april 2O2O,waarna in mei alle huidige leden van de Unieraad statutair aftreden, en direct een nieuwe Unieraad word benoemd.

Een aantal van de huidige leden heeft zich daarbij herkiesbaar gesteld voor een volgende periode. Met het oog op de verkiezing in maart wordt nu de procedure gestart om kandidaten te werven voor de nieuw te benoemen Unieraad. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een meer evenwichtige genderverhouding binnen de Unieraad, reden waarom speciaal vrouwelijke kandidaten wordt gevraagd zich verkiesbaar te stellen.

De inschrijftermijn voor kandidaten sluit 24 februari 2020.Bekijk alle nieuws berichten