Nieuws

Dinsdag 13 November 2018

Morgenavond wordt de najaarsledenvergadering gehouden. Altijd weer een belangrijk moment in het jaar. Laat je betrokkenheid bij de vereniging zien en kom ook! Hieronder de agenda:

Voorprogramma, aanvang 19.00 uur

 • Opening van het voorprogramma door voorzitter Berthram Mak
 • Presentatie Podiumwinnaars Kampioenschapswedstrijden seizoen 2018
 • Uitreiking van:    - prestatiebekers 2018

- uitreiking Pierre de Coubertinbeker 2018 

Pauze  

 

Najaarsledenvergadering, aanvang 20.00 uur

1.   Opening najaarsledenvergadering door voorzitter Berthram Mak

 1. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2017
 2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
 3. Jaarverslagen
 4. Bestuursverkiezingen
 5. Verschuiving financieel jaar
 6. Financieel verslag 2018 van de penningmeester 
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Verkiezing kascontrole commissie

10. Vaststellen contributie 2019

11. Vaststellen begroting 2019

12. Toonaangevende vereniging in de regio; nu en straks: gezond én ambitieus

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Toelichting

Bij 2:  De notulen van de najaarsledenvergadering van 22 november 2017 zijn nog een keer gepubliceerd in dit nummer van De Gems (nr. 436) en staan op de website.

Bij 3:  Ingekomen stukken zijn vooraf en tijdens de pauze ter inzage bij de secretaris.

Bij 4:  Het jaarverslag zal begin november op onze website gepubliceerd worden. Leden die een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen contact opnemen met de voorzitter.

Bij 5: Mariska heeft aangegeven haar rol binnen het bestuur niet meer te kunnen combineren. Ronald heeft aangekondigd, na vele jaren zitting in het bestuur, nu te stoppen als bestuurder. De vacature van penningmeester is nog steeds niet ingevuld. We hebben dus DRIE vacatures binnen het bestuur. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden. Elk lid van 16 jaar en ouder kan tot aanvang van de vergadering kandidaten indienen. 

Bij 6:  Het bestuur stelt voor het huidige boekjaar, dat loopt van oktober t/m september, gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Het boekjaar 2019 zal met 15 maanden dan een overgangsjaar worden.

Bij 7:  Leden kunnen met vragen over het financieel jaarverslag contact opnemen met 
            Martin Bastiani. Leden die inzage willen in de financiële bescheiden kunnen hiervoor
            een afspraak maken met Martin Bastiani.

Bij 11: Leden kunnen met vragen vooraf over de begroting Martin Bastiani contacteren.

Bij 12: Hoe blijven we in de huidige tijd, met terugtrekkende overheid, de roep om gezond 
         leven en bewegen, toenemend individualisme in de samenleving organisatorisch en
         financieel gezond, innoverend en ambitieus, en een dynamische, anticiperende
         vereniging. We geven tijdens de NLV een nadere toelichting.

 

En: neem gelijk je oud papier mee !Bekijk alle nieuws berichten